مقاله ی قانون جذب؛ تهیه شده درمجموعه ی ساب قدرت

فرمول قانون جذب چیست؟

درخواست-باور-رهاکردن-دریافت

اما پیش ازآنکه به سراغ فرمول برویم وعشق رابه زندگیمان جذب کنیم چندکاراساسی وپایه ای وجود دارد که باید ابتدا آنهارا به انجام برسانیم. برای تمام مواردی که میخواهید آشکارکنید ابتدا باید پیش ازشروع پاکسازی راانجام دهید ؛ پاکسازی یعنی ذهن شما باید از تمام روابط اضافی گذشته پاک شده باشند.مطمئن شوید که هیچ احساس منفی ای مثل:ترس، شک ، تردید شمارا ازجذب مرد/زن رویاهایتان دور نمیکند.

دراینجا چندراهکار برای پاکسازی به شما نشان میدهیم:

  • به میزان خویشتن دوستی خوددقت کنید
  • مدت زمانی را به تأمل واندیشه درمورد کشف احساستان نسبت به خوداختصاص دهید ببینید آیا واقعا خودتان را دوست دارید،آیا خودتان راعالی میدانید،آیا فکرمیکنید که انسان دوست داشتنی وارزشمندی هستید.
  • باورکنیدکه آماده اید .
  • این کاغذ راهمیشه همراه خودتان داشته باشید تازمانیکه حقیقتا باور کنیدکه شماتمام آنچیزهایی هستیدکه روی کاغذ نوشته اید .
  • خودتان رامتقاعد سازیدکه شخصی بااعتمادبه نفس ،ارزشمندوآماده ی دریافت عشق هستید .این مرحله بطوراساسی شمارا برای دریافت عشق آماده میسازدومرحله ای بسیار مهم است چون اگرشما عاشق خودتان نشوید قادرنخواهی بودعشق را به زندگیتان جذب کنید .اولین عشقبازی شما باید باشخص خودتان باشد .

پس از مرحله ی پاکسازی آماده خواهید بود که درخواستتان رابرای دریافت عشق به کائنات ارائه بدهید.برای اینکار شما باید کاملا نسبت به نوع رابطه یا ویژگی های آن شخص که میخواهید جذبش کنید مطمئن وشفاف باشید. اگر درااین مورد شفاف و واضح باشیدپیام های پیچیده ای را به کائنات میفرستیدو درنتیجه مجموعه ای از افراد مختلف با ویژگی هایمختلف رابه سمت خودتان جذب خواهید کرد.یادتان باشد که بیان قانون جذب این است ؛مشابه ،مشابه راجذب میکند .هرفکری که به کائنات ارسال کنیدهمان رادریافت میکنید.

ازآرزوهایتان یادداشت تهیه کنید:

کاغذ دیگری رابردارید واین بار روی آن تمام ویژگی های شخص دلخواهتان را که دوست دارید جذبش کنیدبنویسید،تاآنجا که میتوانید واضح ودقیق بنویسید.توصیفات مثبت باشد ؛نگذارید هیچ کلمه ی منفی درلیستتان وارد شود ،مثلا اینطورننویسید”من دوست ندارم شریک زندگی ام سوءِاستفاده گر باشد”درعوض بنویسید”همسرایده آل من مهربان و حمایتگراست”خصوصیات شخص مورد دلخواهتان راباتمام جزئیاتش بنویسید،هرچه نسبت به خواسته تان شفاف ترودقیق ترباشیدبرای کائنات فرستادن چنین شخصی به سمت شماراحت تراست.

چیزهایی که را که نمیخواهید فراموش کنید:

اغلب وقتی مردمآرزوهایشان را درخواست میدهند بلافاصله شروعمیکنند به بازگویی لیستی ازآنچه که نمیخواهند داشته باشند ؛مردم اغلب نسبت به چیزهایی که نمیخواهندداشته باشند شدیدا دقیق عمل میکنند وزمان زیادی راصرف تأسف خوردن بابت آن چیزها میکنند . به همین دلیل است که بطور مرتب دچار روابطی از یک نوع میشوند آنها چیزی را به دست می آورندبیشترروی آن تمرکز نیکنند وتمرکزشان نیزروی چیزهایی است که نمیخواهند.بنابراین اگر میخواهید با موفقیت شخص ایده آلتان راآشکارکنیدبایدتمام چیزهایی را که نمیخواهید فراموش کرده وانرژی تان راروی چیزهایی که میخواهید بگذارید.

باور:

این قسمت درواقع مرحله ی چالش برانگیزی است .اما اِگر مرحله یپاکسازی راانجام داده باشید و واقعا باورکرده باشیدکه انسانی ارزشمند وآماده ی دریافت عشق هستید این مرحله سریع پیش میرود . دراین مرحله بالانگه داشتن سطح ارتعاشی تان بسیار اهمیت دارد؛ به عبارت دیگر تاآنجا که میتوانید مثبت و متمرکزبمانید . اگر هرزمانی افکار منفی به ذهن شماهجوم آوردند بلافاصله افکارتان را تغییر داده وبه چیزی مثبت فکر کنید سعی کنید حال وهوایتان راشادوسبک نگه دارید.همچنان تمرکزتان راحفظ کرده وفقط به این فکر کنید که چقدر عالی خواهد بود وقتی که شریک ایده آلتان را ملاقات کنید .


آماده سازوفراموش کن:

من مرحله ی رهاسازی را مرحله ی “آماده ساز و فراموش کن”نام نهاده ام چون این دقیقا همان کاری است که باید بکنید . شما پیش ازاین ،مرحله ی پاکسازی را انجام داده اید ، پس دقیقا میدانید چه میخواهید ،شما آرزویتان رادرخواست داده اید وبه مالکیت درآمدن آن را احساس کرده اید.پس آن را آماده کرده اید.حالا نوبت “فراموش کردن”آن است ؛ اگر به مغازه ای بروید و تختی راسفارش بدهید دیگرروز بعدبه همان مغازه نخواهید رفت تادوباره سفارشتان را تکرار کنید پس سفارش شما الان دردستان کائنات است ،شما الان باید رهاکنید واجازه دهید کائنات آن را به شما برساند.آنچه که دردنیای نادیدنی هاست به دنیای دیدنی ها بیابید.

مرتب کائنات را چک نکنید که چرا سفارشتان هنوز نرسیده است .اینکار به کائنات اعلام میکند که شماباورندارید واین افکار جلوی فرآیند جذب را میگیرند .

وقتتان را صرف این نکنید که خواسته تان کی وچگونه برآوردهمیشود چون این افکار نشان دهنده ی فقدان باور وایمان است. آرام باشید ،مثبت بمانید وبگذارید کائنات آرزویتان رابه شیوه ای که خودش درست میداند به شمابرساند این کارتازمانی که خواسته تان متجلی شود انجام دهید .

ورود غیرمنتظره :

وقتی تمام مراحل بالا راباموفقیت انجام دادید دیگرراه برای دریافت آرزویتان بازشده است .

اغلب اوقات بانشانه های کوچکی شروع میشود مثلا ممکن است شما خریدهایتان را همیشه ازیک مغازه ی خاص انجام دهید وحالا بهدلایلی با نشانه هایا رهنمودهایی ازطرف کائنات مواجه میشوید که احساس میکنید باید به مغازه ی دیگر بروید ، با نشانه ها مقابله نکنید باآنها همراه شوید به احتمال زیاد دلیل این نشانه خیلی زودبرایتان آشکار خواهد شد .