تله پاتی یک کلمه ی یونانی است به معنای آگاهی تجربه و احساس دور.

و در زبان عامیانه یعنی انتقال اطلاعاتی از فردی به فرد دیگر بدون اینکه هیچ ارتباط فیزیکی،احساسی و فعل و انفعالاتی بین انها برقرار شود.

درواقع تله پاتی از دسته ی ادارک فراحسی است که یکی از شاخه های روانشناسی است

البته شایان ذکر است که گاهی به آن تله که در واقع احساس از دور معنی میدهد. این پدیده شامل دو بخش میشود یکی انتقال فکر و احساس به قصد اشخاص دیگر و دیگری دریافت افکار و احساس دیگران که آن را فرایابی می نامند.‌
دوراگاهی به زبان ساده یعنی قدرت و استعداد مخابره ی پیام یا تصویری از ذهنی به ذهن دیگر است که این کار با ارتباط روح (کالبد اثیری )انجام میگیرد.

یکی از آخرین تعبیرهایی که برای دورآگاهی شده چنین است:

هرگاه فردی به اطلاعاتی دسترسی داشته باشد که در دسترس دیگری نباشد، و آنگاه تحت شرایط معین و با مسدود کردن دقیق کانال‌های شناخته شده حسی، نفر دوم بتواند به چنان میزانی از این اطلاعات دست یابد که نتواند ناشی از حدس زدن باشد.

گاهی نیز به آن دورآگاهی ذهنی (به انگلیسی: Mental telepathy) گفته می‌شود. در واقعه تله‌پاتی یک نیروی نهفته در وجود یا قدرت ذهن انسان می‌باشد که به کمک برخی اعمال مانند ریاضت‌های متفاوت که باعث می‌شود این نیرو خود را نمایان کند.
آزمایش‌های دورآگاهی در طول تاریخ همواره به دلیل نداشتن کامل اختیار و قابلیت تکرار، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. هیچ مدرک تاریخی مبنی بر وجود دورآگاهی موجود نیست و جامعه علمی ٔ به طور کلی این حیطه را شبه علم دانسته

منبع:واتسن لیال. فوق طبیعت. خودهیپنوتیزم.تله پاتی اثر سی بل . لغت نامه ی دهخدا

آموزش تله پاتی جذب (کلیک کنید)